Install. Use. Learn.

Zgłaszanie reklamacji

Informacje na temat składania i rozpatrywania reklamacji

W celu usprawnienie obsługi zgłaszania i rozpatrywania reklamacji na produkty firmy Radiometer wprowadzona została nowa procedura reklamacyjna.

Forma zgłoszenia reklamacji

Reklamacje w formie elektronicznej zgłaszane są na:

  • formularzu kontaktowym na stronie
  • dedykowanym formularzu reklamacyjnym przesyłanym na adres info@radiometer.pl

Reklamacje w formie pisemnej nr fax. (22) 518 02 41

Zakres danych zawartych w reklamacji

Prosimy o uzupełnienie niezbędnych pól w formularzu reklamacji. Formularz reklamacji można wypełnić na naszej stronie internetowej lub pobrać ze strony www.myradiometer.pl Dodatkowo niezbędne jest załączenie w e-mailu/fax pliku statusu materiałów zużywalnych, których reklamacja dotyczy.

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji

Każdej reklamacji nadany zostanie właściwy numer i zostanie rozpatrzona przez dział serwisu.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, przyjmuje się, że czas niezbędny do prawidłowego załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego dostarczenia reklamacji.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

Na wskazany w formularzu reklamacji adres e-mail lub nr faxu wysłane zostanie pismo informujące o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Sposób rozpatrzenia reklamacji:

  • Wymiana towaru na nowy wolny od wad - jeżeli korzystanie z kasety nie było możliwe natychmiast po zainstalowaniu.
  • Obniżenie ceny towaru o kwotę już wykorzystanych testów, jeżeli kaseta po zainstalowaniu spełniała swoje funkcje i pozwoliła na wykonanie określonej liczby badań zgodnie z przeznaczeniem.


Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Zapomniałem hasła
Użytkownik nie znaleziony
Wyślij
Pracownik Radiometer? Wpisz nazwę użytkownika sieciowego, aby zresetować hasło
Wysłaliśmy e-mail, aby zresetować hasło
Zresetuj hasło
Hasło zostało zmienione
Wymagana zmiana hasła
Żeby korzystać z MyRadiometer prosimy o zmianę hasła
Hasło zostało zmienione