Data wejścia w życie: 24 stycznia 2023 r (ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2023 r)

 

O NINIEJSZEJ POLITYCE

Firma Radiometer szanuje prywatność danych osobowych Użytkownika i poważnie podchodzi do kwestii ich ochrony. Niniejsza polityka („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób firma Radiometer, jej podmioty stowarzyszone, zależne lub powiązane, których pełna lista znajduje się tutaj (łącznie „Radiometer”, „nasze”, „nas” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje, udostępnia, przekazuje i przetwarza dane zebrane od Użytkownika i o Użytkowniku.


Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji danej osoby lub co do których można zasadnie przyjąć, że są powiązane z daną osobą. Mogą to być elementy takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, adres protokołu internetowego („IP”) urządzenia elektronicznego używanego przez daną osobę lub inny numer identyfikacyjny (nawet w przypadku braku innych informacji identyfikujących). Dane statystyczne i nieumożliwiające identyfikacji dane metryczne nie są uważane za Dane osobowe.

Spółka zależna, stowarzyszona lub powiązana firmy Radiometer, z którą Użytkownik wchodzi w interakcje, jest, w stosownych przypadkach, administratorem danych (lub jego odpowiednikiem w świetle obowiązującego prawa) odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych. Listę odpowiednich podmiotów prawnych, które działają jako administratorzy danych, można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszej Polityki.

ZAKRES

Niniejsza Polityka opisuje rodzaje Danych osobowych Użytkownika, które możemy gromadzić, przetwarzać lub ujawniać, oraz sposób, w jaki, korzystając z odpowiednich praw, Użytkownik może zarządzać tym przetwarzaniem. Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia informacji online i offline — w tym podczas korzystania przez Użytkownika z obsługiwanych przez nas witryn internetowych, subdomen lub aplikacji mobilnych, podczas dostarczania przez nas Użytkownikowi produktów i/lub usług bądź powiadamiania go o przedmiotach, które mogłyby go zainteresować, oraz w innych sytuacjach, w których kontaktuje się on z nami osobiście, telefonicznie lub pocztą — w przypadku, gdy zamieszczono niniejszą Politykę lub odwołano się do niej.


Może się zdarzyć, że w konkretnych okolicznościach Użytkownik otrzyma informacje na temat ochrony prywatności, które są odrębne od niniejszej Polityki, na przykład informacje o zasadach dotyczących prywatności danych obowiązujących w odniesieniu do określonych działań, takich jak rekrutacja. W zakresie, w odniesieniu do którego Użytkownik otrzymał takie inne informacje, mają one zastosowanie i regulują nasze interakcje z Użytkownikiem. W przypadku udostępnienia nam przez Użytkownika Danych osobowych innych osób, jest on odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o sposobie, w jaki będziemy przetwarzać ich dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, za uprzednie uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód.

Zobowiązujemy się do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik nie chce przekazywać nam swoich Danych osobowych, niektóre produkty i/lub usługi mogą stać się dla niego niedostępne. Korzystanie z dowolnej platformy lub wszystkich tych platform przez Użytkownika oznacza, że został on powiadomiony o tym, że gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje o nim w sposób opisany w niniejszej Polityce w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Nawiązujemy kontakty z różnymi osobami z wielu różnych powodów. Interakcje te mogą skutkować bezpośrednim lub pośrednim uzyskaniem przez nas dostępu do Danych osobowych Użytkownika. W poniższej tabeli przedstawiono sposoby, w jakie możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Dane osobowe, naszą podstawę prawną do przetwarzania informacji o Użytkowniku oraz potencjalnych odbiorców tych informacji. Należy pamiętać, że nie wszystkie przypadki mogą mieć zastosowanie w każdych okolicznościach.

OGÓLNE KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Poniższa tabela określa kategorie i źródła Danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki, a także cele i podstawy prawne takiego przetwarzania. Należy pamiętać, że elementy zawarte w tej tabeli mogą być udostępniane, odbierane lub przetwarzane przez firmę Radiometer, naszych partnerów, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług bądź pomagają nam ulepszać nasze działania marketingowe lub administracyjne, lekarzy, pacjentów, osoby z prawem dostępu do Danych osobowych na mocy przepisów prawa i osoby zaangażowane w potencjalne transakcje biznesowe.

Informacje o tożsamości i dane kontaktowe

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, stanowisko, numery licencji zawodowych, nazwa użytkownika i hasło do konta, adres IP oraz krajowy identyfikator dostawcy usług opieki zdrowotnej lub numer licencji stanowej
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu promowania jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, stanowisko, numery licencji zawodowych, nazwa użytkownika i hasło do konta, adres IP oraz krajowy identyfikator dostawcy usług opieki zdrowotnej lub numer licencji stanowej
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu promowania jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

Informacje demograficzne

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność i data urodzenia
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność i data urodzenia
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

Informacje handlowe i finansowe

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Rejestry transakcji, produkty i usługi (zakupione, uzyskane lub rozważane), wymagana dokumentacja, rejestry obsługi klienta, historia transakcji finansowych, transfery wartości i numer rachunku bankowego
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Rejestry transakcji, produkty i usługi (zakupione, uzyskane lub rozważane), wymagana dokumentacja, rejestry obsługi klienta, historia transakcji finansowych, transfery wartości i numer rachunku bankowego
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

Informacje dotyczące edukacji i doświadczenia zawodowego

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Tytuł zawodowy lub stanowisko, pracodawca, numer krajowego identyfikatora dostawcy usług opieki zdrowotnej, umiejętności zawodowe, historia zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, specjalistyczne szkolenia, odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze oraz historia rejestracji na nasze wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, profil na portalu LinkedIn
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Tytuł zawodowy lub stanowisko, pracodawca, numer krajowego identyfikatora dostawcy usług opieki zdrowotnej, umiejętności zawodowe, historia zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, specjalistyczne szkolenia, odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze oraz historia rejestracji na nasze wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, profil na portalu LinkedIn
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

Informacje techniczne

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Adresy IP, typ i język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory reklamowe powiązane z urządzeniem Użytkownika (takie jak Identifier for Advertising (IDFA) firmy Apple lub Android Advertising ID (AAID)), data i godzina korzystania z naszych produktów i usług, Uniform Resource Locators czyli adresy URL (tj. adresy witryn internetowych) odwiedzane przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług oraz po zakończeniu korzystania z nich, aktywność w naszych produktach i usługach oraz odsyłających do nich witrynach lub aplikacjach, dane zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii oraz informacje geolokalizacyjne
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Adresy IP, typ i język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory reklamowe powiązane z urządzeniem Użytkownika (takie jak Identifier for Advertising (IDFA) firmy Apple lub Android Advertising ID (AAID)), data i godzina korzystania z naszych produktów i usług, Uniform Resource Locators czyli adresy URL (tj. adresy witryn internetowych) odwiedzane przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług oraz po zakończeniu korzystania z nich, aktywność w naszych produktach i usługach oraz odsyłających do nich witrynach lub aplikacjach, dane zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii oraz informacje geolokalizacyjne
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

Informacje o stanie zdrowia

Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Źródła Danych osobowych
Cel przetwarzania Danych osobowych
Legal Basis for Processing the Personal Data
Informacje dotyczące leczenia, w tym data urodzenia, płeć, daty leczenia, historia medyczna i informacje o leczeniu, wyniki leczenia zgłaszane przez pacjenta (np. odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety), zdjęcia rentgenowskie, obrazy uzyskane za pomocą rezonansu magnetycznego, skany medyczne, aktywność użytkowników, zdjęcia i filmy z leczenia, szczegóły dotyczące zakończenia i stosowania terapii oraz korespondencja ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej i/lub pacjentem, w tym nagrania audio i/lub wideo z telekonsultacji, informacje o alergiach; informacje o ubezpieczeniu medycznym i szczegóły z tym związane.
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych
Informacje dotyczące leczenia, w tym data urodzenia, płeć, daty leczenia, historia medyczna i informacje o leczeniu, wyniki leczenia zgłaszane przez pacjenta (np. odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety), zdjęcia rentgenowskie, obrazy uzyskane za pomocą rezonansu magnetycznego, skany medyczne, aktywność użytkowników, zdjęcia i filmy z leczenia, szczegóły dotyczące zakończenia i stosowania terapii oraz korespondencja ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej i/lub pacjentem, w tym nagrania audio i/lub wideo z telekonsultacji, informacje o alergiach; informacje o ubezpieczeniu medycznym i szczegóły z tym związane.
Źródła Danych osobowych
Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Radiometer, jak wyszczególniono tutaj;
Cel przetwarzania Danych osobowych
Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
Legal Basis for Processing the Personal Data
Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

USTAWA HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA)

IW przypadku pacjentów mieszkających w Stanach Zjednoczonych należy pamiętać, że niniejsza Polityka różni się od informacji o praktykach dotyczących ochrony prywatności zgodnych z amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) stosowanej przez lekarza, która opisuje sposób wykorzystywania i ujawniania gromadzonych przez niego umożliwiających identyfikację pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, a także wszelkich innych stosowanych przez niego praktykach ochrony prywatności. Dane osobowe, które otrzymujemy w imieniu lekarza Użytkownika, nie podlegają niniejszej Polityce .

DANE ZAGREGOWANE, ZANONIMIZOWANE I POZBAWIONE SZCZEGÓŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ

Firma Radiometer może przetwarzać dane zanonimizowane / pozbawione szczegółów umożliwiających identyfikację. Są to dane, z których usunięto cechy pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, aby nie można było ustalić jego tożsamości, a informacje te nie są wtedy uznawane za Dane osobowe w świetle przepisów o ochronie danych. Aby takie dane można było uznać za nieumożliwiające identyfikacji, w Stanach Zjednoczonych należy m.in. usunąć z chronionych informacji zdrowotnych identyfikatory wymagane zgodnie z HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2). Podstawą prawną anonimizacji Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes biznesowy, badania naukowe lub historyczne i/lub cele statystyczne, zgoda lub inne cele, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo.

Możemy również uzyskiwać i wykorzystywać w dowolnym celu określone rodzaje zestawów połączonych danych, takich jak dane demograficzne („Dane zagregowane”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Danych osobowych Użytkownika, ale nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio jego tożsamości. Na przykład możemy łączyć pewne dane Użytkownika dotyczące technologii informatycznej z danymi innych osób w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji w naszej witrynie. Możemy wykorzystywać Dane zagregowane w dowolnym celu bez ograniczeń. Jeśli jednak ponownie połączymy lub scalimy Dane zagregowane z danymi osobowymi, w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, takie połączone dane będziemy traktować jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką.

ŁĄCZENIE INFORMACJI

Łączymy informacje, które zbieramy w witrynie, z informacjami, które otrzymujemy od Użytkownika osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji. Łączymy również informacje podane przez użytkownika z informacjami uzyskanymi od osób trzecich, dostawców usług, źródeł ogólnodostępnych oraz naszych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych.

INFORMACJE ZEBRANE OD DZIECI

Nasze witryny i aplikacje są przeznaczone dla osób dorosłych. Nie zbieramy świadomie Danych osobowych dzieci w wieku 17 lat lub młodszych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny uważa, że jego dziecko przekazało nam informacje, może wysłać do nas wiadomość e-mail lub napisać do nas, korzystając z danych w sekcji „Kontakt” poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Możemy przekazywać, przetwarzać i przechowywać dane Użytkownika w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, państwach członkowskich, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub innych krajach. Nasze podmioty stowarzyszone lub inni zewnętrzni usługodawcy mogą również przekazywać, przetwarzać lub przechowywać dane Użytkownika w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Nasze witryny i działalność biznesowa mogą podlegać przepisom prawa Stanów Zjednoczonych, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika.

TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH

Możemy przekazywać Dane osobowe Użytkownika odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym te Dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Przekazując w ten sposób Dane osobowe Użytkownika, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie ochrony danych zgodnie z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi w kraju Użytkownika, w tym z wymogami dotyczącymi transgranicznego transferu danych. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka konieczności ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Podobnie jak w przypadku wszystkich witryn, aplikacji, produktów i usług nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa gromadzonych danych przez cały czas.

SPRZEDAŻ LUB TRANSFER DANYCH

W przypadku przeprowadzenia przez nas sprzedaży lub transferu wszystkich lub niektórych naszych aktywów lub operacji biznesowych poprzez transakcję na akcjach lub aktywach, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane organizacji nabywającej, która będzie zobowiązana do przestrzegania co najmniej takich samych lub wyższych standardów ostrożności w zakresie przetwarzania Danych osobowych. W przypadku sprzedaży lub transferu, jeśli wymagają tego przepisy prawa, Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł wycofać swoją zgodę lub, w stosownych przypadkach, skorzystać z innych praw dostępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisanych w sekcji „Prawa i wybory” niniejszej Polityki w odniesieniu do przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych przez przejmującego.

PLIKI COOKIE, OBRAZY WEB BEACON I INNE NARZĘDZIA ŚLEDZĄCE

Jak wskazano w powyższej tabeli, interakcja Użytkownika z naszymi witrynami internetowymi stanowi dodatkowe źródło gromadzonych informacji. Możemy używać plików cookie, obrazów web beacon i innych technologii, aby móc oceniać i ulepszać zawartość lub funkcje oferowanych przez nas produktów i usług. Informacje o Użytkowniku zbieramy na kilka sposobów:

 • Obrazy web beacon
 • Piksele
 • Tagi
 • Śledzące pliki cookie
 • Reklamowe pliki cookie
 • Analityczne pliki cookie
 • Pliki cookie serwisów społecznościowych


Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej szczegółów na ten temat. Znajdują się w niej również informacje o tym, w jaki sposób używamy plików cookie, aby poprawić jakość naszych produktów i usług oraz zwiększyć komfort korzystania z nich przez Użytkownika.

ZEWNĘTRZNE ŁĄCZA I NARZĘDZIA INNYCH FIRM

Możemy zamieszczać na naszych platformach łącza do innych witryn lub aplikacji, nad którymi nie sprawujemy kontroli. Po kliknięciu łącza innej firmy Użytkownik zostanie przeniesiony na platformę, za którą nie odpowiadamy. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez taką witrynę lub platformę zewnętrzną. Należy zapoznać się z politykami prywatności innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich. Nasza witryna może również udostępniać treści zewnętrzne, które zawierają własne pliki cookie lub technologie śledzenia. Nie kontrolujemy sposobu wykorzystywania tych technologii.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których Dane osobowe zostały zebrane, lub przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Ustalając czas przechowywania Danych osobowych Użytkownika, bierze się pod uwagę następujące kwestie:

 • ryzyko wystąpienia szkody, jeśli dane stałyby się przedmiotem nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia;
 • ilość i wrażliwość Danych osobowych;
 • obowiązujące wymagania prawne;
 • fakt, czy okoliczności zmieniły się w taki sposób, że cele, dla których zebrano Dane osobowe, można osiągnąć innymi sposobami.


Gdy przechowywanie Danych osobowych nie będzie już wymagane, usuniemy lub zanonimizujemy je zgodnie z powyższymi informacjami.

PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Niektóre jurysdykcje przyznają osobom fizycznym prawa w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych. Prawa te nie są dostępne dla wszystkich i niekoniecznie mają zastosowanie we wszystkich kontekstach. W zależności od obowiązujących przepisów lub podstawy prawnej Użytkownik może mieć prawo do:

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
 • zażądania dostępu do swoich Danych osobowych;
 • zażądania wprowadzenia korekty w swoich Danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądania usunięcia swoich Danych osobowych;
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie w przyszłości, w przypadku gdy przetwarzaliśmy Dane osobowe na podstawie jego zgody;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, w tym ograniczenia sprzedaży lub udostępniania Danych osobowych;
 • zażądania przekazania swoich Danych osobowych sobie lub osobie trzeciej;
 • rezygnacji z niektórych transferów na rzecz osób trzecich.

Aby skorzystać z prawa, które zdaniem Użytkownika może mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów, może on skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@radiometer.dk lub metodą tradycyjną, pisząc na adres:


Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy office)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.

Może zaistnieć konieczność zweryfikowania tożsamości Użytkownika lub, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy odmówić podjęcia działań w związku z przesłanym żądaniem. W razie potrzeby powiadomimy Użytkownika w odpowiednim czasie o takich decyzjach lub wymaganiach.

Mieszkańcy stanu Kalifornia.

Nasza informacja o prawach konsumenta w stanie Kalifornia zawiera omówienie tego, w jaki sposób konsumenci w Kalifornii uzyskują określone prawa i ochronę prywatności.


Składanie skarg

Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu we współpracy z nami i chce złożyć formalną skargę, może skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub innym organem egzekwowania prawa.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub naszych praktyk w zakresie wykorzystywania danych, należy pisać na adres: Radiometer Medical ApS Attn: Legal & Compliance (Privacy office) Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.


Można też wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@radiometer.dk.

AKTUALIZACJE POLITYKI

Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady dotyczące ochrony prywatności. Najbardziej aktualną wersję można znaleźć w naszej witrynie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny pod kątem aktualizacji.

ZAŁĄCZNIK 1

Kliknij tutaj, aby wyświetlić tabelę odpowiednich administratorów danych i podmiotów odpowiedzialnych.

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Potwierdź swoje konto Radiometer

Wprowadź poprawny adres e-mail

KONTYNUUJ
Podając swój adres e-mail, akceptujesz politykę prywatności
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Już jesteś zarejestrowany
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Dziękujemy

W wiadomości e-mail wyślemy zaproszenie do logowania za pomocą Microsoft Azure AD

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Twój adres e-mail nie jest zarejestrowany u nas

Wcześniej wysłaliśmy zaproszenie e-mailem

Kliknij „Rozpocznij” w wiadomości e-mail, aby zaakceptować zaproszenie

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Nie udało nam się przetworzyć Twojej prośby z powodu błędu komunikacji

Przepraszamy

To konto nie otrzymało dostępu do portalu

W celu autoryzacji użytkowników firma Radiometer używa usługi Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD)

Firma Radiometer wykorzystuje AZURE AD do zapewnienia bezpiecznego dostępu do dokumentów, zasobów i innych usług na naszym portalu informacyjnym dla klientów i partnerów.

Możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD.

Główne zalety

 • Można wykorzystać już istniejące dane logowania Active Directory
 • Jedno logowanie
 • Te same dane do przyszłych usług
 • Prośba o dostęp

  Otrzymasz zaproszenie do naszych usług w wiadomości e-mail po zatwierdzeniu Twojej prośby.

  Po zaakceptowaniu zaproszenia możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD. W innym przypadku, pocztą e-mial zostanie wysłane jednorazowe hasło do zalogowania się.

Wchodzi w życie 20 kwiecień 2018

Niniejsza Deklaracja Polityki prywatności Online („Polityka prywatności”) stanowi prezentację sposobu postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi nam poprzez strony internetowe, strony mobilne, aplikacje mobilne i inne usługi oraz produkty cyfrowe obsługiwane przez Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dania, dla których ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności (nazywane kolektywnie: „Strony internetowe Radiometer”).  Radiometer jest administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza deklaracja Polityki prywatności nie dotyczy witryn internetowych stron trzecich, do których odsyłacze mogą znajdować się na stronach internetowych Radiometer.

Rodzaje informacji zbieranych przez nas online

W tym punkcie opisane zostały rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać podczas odwiedzania przez użytkownika stron internetowych Radiometer, zarówno informacje przekazane nam przez użytkownika, jak i informacje zbierane automatycznie, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych Radiometer.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „Dane osobowe” oznacza informacje, które identyfikują użytkownika lub mogłyby w rozsądny sposób zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika. Przykładowe dane osobowe to imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty e-mail.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Korzystanie z wielu informacji dostępnych na stronach internetowych Radiometer nie wymaga rejestracji lub zainstalowania programu. Jednakże część publikowanych przez nas treści jest dostępna tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników, więc aby uzyskać dostęp do naszych usług, należy założyć profil lub podać konkretne informacje o sobie.


Dane osobowe zbierane na stronach internetowych Radiometer

Radiometer zbiera dane osobowe podawane na stronach internetowych Radiometer na przykład podczas zakupu produktu, otrzymywania produktów marketingowych i informacji, kontaktowania się z obsługą klienta Radiometer lub odpowiadania na kwestionariusze lub ankiety Radiometer. Może to obejmować:


Informacje kontaktowe jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail
Informacje rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło
Informacje na temat wynagrodzenia, jeśli użytkownik świadczy usługę na rzecz Radiometer jako specjalista medyczny
Zatrudnienie, wykształcenie i inne informacje środowiskowe, jeśli użytkownik przesyła zapytanie o możliwość zatrudnienia w Radiometer
Informacje płatnicze (takie jak informacje bankowe, numer karty płatniczej, data wygaśnięcia, adres dostawy i adres do fakturowania)
Treści przekazywane przez użytkownika (na przykład podczas wypełniania naszego formularza kontaktowego online lub podawania innych informacji).

Dane osobowe udostępniane podczas interakcji z Radiometer

Użytkownik może skontaktować się z Radiometer, aby zadać pytania, omówić swoje wątpliwości lub zgłosić problemy z naszymi produktami. Jeśli użytkownik chce przekazać lub uzyskać informacje z Radiometer, może zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych oraz wszelkich danych osobowych związanych z danym zapytaniem.

Informacje, które możemy zbierać automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych Radiometer możemy też automatycznie zbierać informacje o użyciu i urządzeniach zgodnie z poniższym opisem.

Adres IP

Możemy zapisać adres protokołu internetowego (adres IP) komputera użytkownika lub innego urządzenia elektronicznego, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Radiometer. Adres IP pozwala zidentyfikować urządzenie elektroniczne używane do wchodzenia na strony internetowe, dzięki czemu możemy utrzymać komunikację z komputerem użytkownika nawigującego po stronach internetowych Radiometer i dopasować zawartość stron.

Pliki cookie i inne technologie śledzące

Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Radiometer, używając technologii śledzących, takich jak pliki cookie i sygnalizatory internetowe. Plik „cookie” to niepowtarzalny kod numeryczny przenoszony na komputer użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji i rozpoznania jego ponownych wizyt.

„Sygnalizator internetowy” to zazwyczaj przezroczysty obraz elektroniczny umieszczany na stronie sieci Web, w wiadomości e-mail lub reklamie, umożliwiający monitorowanie aktywności użytkowników i ruchu na stronie. Technologie te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i umożliwiają nam prezentowanie treści i funkcji, które prawdopodobnie najbardziej go zainteresują na podstawie danych „clickstream” pokazujących wcześniejszą aktywność użytkownika na stronach internetowych Radiometer.

Wykorzystujemy Google Display Advertising (na przykład Retargeting with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integrację z DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting), aby (1) pokazywać użytkownikowi nasze reklamy na innych stronach internetowych, bazując na poprzednich wizytach użytkownika na stronach internetowych Radiometer i (2) lepiej zrozumieć oddziaływanie naszych reklam i dowiedzieć się jak najlepiej stosować usługi reklamowe.

W połączeniu z usługą Google Analytics Demographics and Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub dane użytkowników witryn internetowych stron trzecich (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) razem z Google Analytics, aby zrozumieć i ulepszać zawartość naszych kampanii marketingowych i strony internetowej. 

Część naszych reklam online umieszczamy poprzez Google Display Advertising. W ramach tego programu korzystamy z funkcji Google Analytics, takich jak Retargeting. W połączeniu z tą i innymi funkcjami oferowanymi przez sieci reklamowe my oraz operatorzy sieci reklamowych, również Google, możemy używać plików cookie (takich jak cookie DoubleClick) oraz w niektórych przypadkach plików cookie strony pierwszej (takich jak cookie Google Analytics) w celu informowania, optymalizacji i prezentacji reklam w całym Internecie w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronach internetowych Radiometer. Możemy również wyświetlać reklamy stowarzyszonych z nami przedsiębiorstw, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Radiometer. 

Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Aby zrezygnować z  Google Ads, należy wejść na http://www.google.com/ads/preferences.  Osoby, które nie chcą, aby ich dane były wykorzystywane przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie rezygnacji z Google Analytics

Radiometer Site nie została zaprojektowana w sposób umożliwiający reagowanie na sygnały „nie zezwalaj na śledzenie” otrzymywane z przeglądarek.

Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach śledzących oraz sposobach ich wyłączania znajduje się na stronie http://www.allaboutcookies.org/. Prosimy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych i ich usunięcie lub wyłączenie zredukuje funkcjonalność strony.

Śledzenie mobilne

Niektóre strony internetowe Radiometer są dostępne jako aplikacje mobilne lub strony mobilne, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym.

Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, aby odwiedzać i użytkować strony internetowe Radiometer, oprócz informacji opisanych powyżej możemy zbierać poniższe informacje typowe dla urządzeń mobilnych: ID urządzenia lub reklamy, typ urządzenia, adres MAC, adres IMEI, wersja mobilnego systemu operacyjnego, platforma użyta do uzyskania dostępu lub pobrania stron internetowych Radiometer (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i wykorzystaniu urządzenia użytkownika, a także o sposobie korzystania ze stron internetowych Radiometer.
 

Informacje zbierane z innych źródeł

Informacje o użytkowniku zebrane podczas wizyty na jednej ze stron internetowych Radiometer możemy połączyć  z informacjami zebranymi podczas wizyt na innych stronach internetowych Radiometer. Możemy też łączyć informacje o użytkowniku zbierane przez strony internetowe Radiometer z informacjami zbieranymi offline oraz z informacjami dostarczonymi nam przez strony trzecie.

Sposób korzystania z informacji przekazanych przez użytkownika

Używamy danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia żądanych produktów i usług, komunikacji, poprawy jakości stron internetowych Radiometer, ogólnego rozwijania naszych produktów i usług oraz do innych celów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zastosowania te mogą obejmować zapis, organizację, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, konsultację, użycie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, zastrzeganie, kasowanie lub niszczenie danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez [pięć] lat od naszej ostatniej interakcji z użytkownikiem, po którym czasie dane będą archiwizowane tylko tak długo, jak będzie to w sposób uzasadniony niezbędne do celów wymienionych powyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostarczanie żądanych produktów i usług

Jeśli użytkownik zdecyduje się zakupić produkt lub otrzymać nasze usługi, wykorzystujemy dane osobowe podane nam przez strony internetowe Radiometer do zarządzania zamówieniami i fakturami użytkownika, przetwarzania płatności, odpowiadania na zapytania, dostarczania żądanych usług i zapewniania optymalnej obsługi klienta.

Marketing

Użytkownik może też otrzymywać informacje marketingowe z Radiometer i podmiotów stowarzyszonych, takie jak oferty produktów lub usług związanych z Radiometer, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach użyjemy danych kontaktowych i innych danych osobowych użytkownika do wysyłania informacji marketingowych.

Treści dopasowane do użytkownika

Dane osobowe podane przez użytkownika mogą posłużyć do przygotowania indywidualnie dopasowanych ofert, informacji lub usług zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika.

Możemy też użyć adresu IP użytkownika i danych pozyskanych automatycznie dzięki zastosowaniu plików cookie lub podobnych technologii śledzących w celu uproszczenia nawigacji i sposobu użytkowania stron internetowych Radiometer oraz personalizacji treści stron internetowych Radiometer poprzez przewidywanie, jakie informacje i usługi mogą zainteresować użytkownika.

Rozwój firmy i poprawa jakości produktów

W celu poznania nowych faktów mogących pomóc firmie Radiometer lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w ulepszaniu, rozwoju i ocenie produktów, usług, materiałów i programów, Radiometer analizuje informacje dostarczone przez użytkownika. W tym celu Radiometer nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio zidentyfikować użytkownika.

Analityka i rozwój strony internetowej

Informacji dostarczonych przez użytkownika oraz informacji, które zbieramy automatycznie o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Radiometer, możemy używać do monitorowania ruchu na stronie i preferencji w celu poprawy jakości strony internetowej, optymalizacji i przeprowadzania analiz.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z europejskimi przepisami ochrony danych osobowych Radiometer musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku zależy od tego do jakiego z konkretnych celów opisanych powyżej Radiometer używa danych osobowych użytkownika:

• 
W określonych przypadkach Radiometer może poprosić o zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Użytkownik, który wyrazi taką zgodę, może ją później wycofać, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie „Możliwości wyboru związane z prywatnością”.  Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które już miało miejsce. 

W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub przepisem bądź do realizacji umowy, która obowiązuje użytkownika. Użytkownik może nie mieć możliwości wycofania się z takiego procesu lub decyzja o wycofaniu może wpłynąć na naszą zdolność do wykonania zobowiązań kontraktowych wobec danego użytkownika.

W jeszcze innym przypadku Radiometer może przetwarzać dane osobowe użytkownika w związku z uprawnionym dążeniem Radiometer do skontaktowania się z użytkownikiem w celu poinformowania o naszych produktach i usługach, badaniach naukowych i możliwościach edukacyjnych.  Użytkownik ma możliwość rezygnacji z takiego procesu przetwarzania swoich danych osobowych.  W tym celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie „Możliwości wyboru związane z prywatnością”.  

Udostępnianie informacji

Dane osobowe użytkownika udostępniamy stronom trzecim tylko w sposób opisany poniżej. Nie sprzedajemy i nie wynajmujemy danych osobowych stronom trzecim na potrzeby ich procesu marketingowego.


Reklamy stron trzecich i reklamy behawioralne online

Użytkownik może napotkać w witrynach i na urządzeniach mobilnych stron trzecich reklamy online produktów i usług Radiometer dopasowane do niego, na przykład na podstawie informacji przekazanych Radiometer lub odwiedzanym witrynom stron trzecich, bądź na podstawie przeglądanych stron, zakupów lub zainteresowań. Tego rodzaju dopasowane do użytkowników reklamy online mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

Naszym dostawcom usług reklamowych możemy udostępniać informacje, które nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika, uzyskane poprzez pliki cookie i inne technologie śledzące stosowane na stronach internetowych Radiometer.

Niektóre strony internetowe Radiometer stosują reklamy behawioralne online (nazywane też reklamami typu re-target lub reklamami bazującymi na zainteresowaniach). Strony te można zidentyfikować, korzystając z odsyłacza „Możliwości wyboru związane z reklamami”. Partnerzy naszej sieci reklamowej mogą umieszczać i używać plików cookie na stronach internetowych Radiometer i w innych witrynach internetowych stron trzecich w celu zbierania informacji o aktywności użytkownika, aby prezentować użytkownikowi reklamy online bazujące na jego zainteresowaniach. 

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnał „brak zezwolenia na śledzenie” do witryn internetowych, z którymi się łączą. W dniu wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie wypracowano jeszcze standardu branżowego reakcji na tego typu sygnały. Dlatego Radiometer obecnie nie reaguje na takie sygnały. Jak wspomniano powyżej, użytkownik może zrezygnować z usług reklamodawców wykorzystujących jego historię przeglądania do prezentowania reklam behawioralnych online, odwiedzając stronę adchoices.

Podmioty stowarzyszone oraz dostawcy produktów i usług

Współpracujemy z dostawcami i podmiotami stowarzyszonymi, które pomagają nam zarządzać naszym biznesem i które mogą wymagać dostępu do danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia usług Radiometer. Nie upoważnimy takich podmiotów do użytkowania danych osobowych użytkownika do celów niezwiązanych z działalnością biznesową firmy Radiometer i stowarzyszonych z nią podmiotów oraz będziemy wymagać postępowania z zebranymi danymi osobowymi użytkownika zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.
 

Partnerskie strony internetowe

Możemy nawiązać współpracę z innymi firmami, aby dostarczyć użytkownikowi treści w ramach partnerskich stron internetowych. Na takiej stronie użytkownik zobaczy na ekranie logo Radiometer oraz logo partnera. Należy przeczytać Polityki prywatności naszych partnerów współfirmujących strony, gdyż mogą się one nieco różnić od naszej Polityki prywatności. Przeczytanie tych Polityk prywatności pomoże w podjęciu świadomej decyzji dotyczących podawania swoich danych na konkretnej stronie.


Zgłoszenia dotyczące produktów

Jeśli kontaktujesz się z Radiometer odnośnie do doświadczeń związanych z użytkowaniem naszego produktu, możemy użyć podanych nam informacji w raportach przesyłanych do wyznaczonej agencji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa i obowiązki

W pewnych ograniczonych okolicznościach Radiometer może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z wymogami lub zobowiązaniami prawnymi, takimi jak obowiązek raportowania naszym agencjom rządowym poziomu bezpieczeństwa naszych produktów albo w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem naszej linii produkcyjnej lub oddziału wraz z usługami świadczonymi przez jedną lub więcej stron internetowych Radiometer.

W takich przypadkach podejmiemy wszelkie możliwe starania, aby chronić dane osobowe użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych w celu ścigania i ukarania użytkowników łamiących nasze zasady lub działających w sposób nielegalny lub szkodliwy dla innych osób lub ich mienia.

Zmiany organizacyjne

Jeśli Radiometer zdecyduje się na reorganizację lub redukcję biznesu poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Radiometer może udostępnić dane osobowe użytkownika faktycznym lub potencjalnym nabywcom.  Będziemy wymagać, aby realni lub potencjalni nabywcy traktowali takie dane osobowe w sposób zgodny z treścią niniejszej deklaracji.


Prywatność dzieci

Radiometer nie gromadzi i nie używa w sposób świadomy danych osobowych bezpośrednio od dzieci na stronach internetowych Radiometer (Radiometer jako „dzieci” rozumie nieletnich poniżej 18 roku życia). Nie umożliwiamy świadomie dzieciom zamawiania naszych produktów, komunikowania się z nami i korzystania z jakiegokolwiek z naszych serwisów online. Jeśli jako rodzic dowiedziałeś się, że Twoje dziecko podało nam informacje, prosimy skontaktować się z nami w jeden z niżej wymienionych sposobów, abyśmy mogli wspólnie rozwiązać ten problem.


Możliwości wyboru związane z prywatnością

Użytkownik ma prawo do wglądu i uzyskania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych oraz wnioskowania o skorygowanie swoich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.  
Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formacie do odczytu komputerowego i przekazania tych danych innemu administratorowi. 

Użytkownik może też zażądać skasowania jego danych osobowych lub wprowadzenia ograniczeń w ich przetwarzaniu, bądź też sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. 
Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, złożyć zażalenie, skargę, wprowadzić korektę lub zrezygnować z uczestnictwa w konkretnych programach, prosimy:
 
Skontaktować się z naszym zespołem prawnym, klikając odsyłacz „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej Radiometer, z której korzystasz (prosimy w tytule wpisać „Prywatność”) 
Skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych Radiometer w mobilnej aplikacji Radiometer, której używasz. 
Skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość poczty e-mail na adres privacy@radiometer.dk

Można też wysłać list na adres:
Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Dania

W sprawie informacji o swoim prawie do prywatności lub jeśli nie jest możliwe rozwiązanie problemu bezpośrednio z nami i chcesz złożyć skargę, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych osobowych.

We wszystkich wiadomościach przesyłanych do Radiometer prosimy umieszczać swój adres poczty e-mail, adres witryny internetowej, nazwę aplikacji mobilnej i/lub konkretnego produktu Radiometer, któremu zostały udostępnione dane osobowe (np. www.radiometer.com) wraz ze szczegółowym opisem swojego wniosku.

Jeśli chcesz usunąć, zmienić lub skorygować swoje dane osobowe i kontaktujesz się z nami poprzez pocztę e-mail, prosimy wpisać „Wniosek o usunięcie danych” lub „Wniosek o zmianę/ skorygowanie danych” w temacie wiadomości. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione wnioski bez niepotrzebnej zwłoki i możemy poprosić o dalsze potwierdzenie Twojej tożsamości w celu przetworzenia określonych wniosków.

Bezpieczeństwo danych

Radiometer sprawuje uzasadnioną techniczną, administracyjną i fizyczną kontrolę w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Radiometer. Jednakże zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona strona trzecia przechwyci transmisję internetową lub ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa.

Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności podczas przekazywania danych osobowych przez Internet, zwłaszcza informacji finansowych. Radiometer nie może zagwarantować, że nieuprawnione podmioty trzecie nie uzyskają dostępu do danych osobowych użytkownika; dlatego przed udostępnieniem danych osobowych na stronach internetowych Radiometer należy rozważyć korzyści i zagrożenia.


Strony internetowe stron trzecich i wtyczki portali społecznościowych

Niniejsza deklaracja Polityki prywatności nie dotyczy witryn internetowych stron trzecich, do których odsyłacze mogą znajdować się na stronach internetowych Radiometer. Strony internetowe Radiometer mogą stosować wtyczki portali społecznościowych (np. przycisk Facebooka „Polub” albo przycisk „Udostępnij na Twitterze”) w celu umożliwienia łatwego współdzielenia informacji z innymi.

Podczas wizyt na stronach internetowych Radiometer operator wtyczki portalu społecznościowego może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym umożliwiającym operatorowi rozpoznawanie osób, które wcześniej odwiedzały naszą stronę internetową. Jeśli użytkownik jest zalogowany do portalu społecznościowego (np. Facebook, Twitter) podczas przeglądania strony Radiometer, wtyczka portalu społecznościowego umożliwia danemu portalowi społecznościowemu otrzymywanie informacji o tym, że użytkownik odwiedził stronę Radiometer.

Wtyczka portalu społecznościowego umożliwia też portalowi społecznościowemu udostępnianie informacji o aktywności użytkownika na naszej stronie innym użytkownikom ich portalu społecznościowego. Ustawieniami udostępniania zarządza dany portal społecznościowy zgodnie z własną polityką prywatności.


Globalny dostęp do naszych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa jest naszą własnością i jest obsługiwana przez Radiometer w Danii, jednak przekazane nam informacje będą dostępne naszym podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług i towarów w innych krajach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto, jeśli użytkownik odwiedza tę stronę z kraju innego niż Dania, nasza komunikacja z użytkownikiem będzie wiązać się z przekazem informacji pomiędzy krajami.

Poziom ochrony prawnej danych osobowych jest różny w różnych krajach; jednakże podejmiemy środki ostrożności opisane w niniejszej Deklaracji Polityki prywatności z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa danych użytkownika. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w Stanach Zjednoczonych i każdym innym kraju, do którego możemy przesłać dane użytkownika w ramach naszej działalności biznesowej.
 

Informacja dla mieszkańców Kalifornii 

Zgodnie z pewnymi ograniczeniami nałożonymi przez Kodeks Cywilny Kalifornii (California Civil Code) § 1798.83 mieszkańcy Kalifornii mogą wnioskować o przekazanie im (i) listy pewnych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy stronom trzecim na potrzeby ich marketingu bezpośredniego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego i (ii) ujawnienie tożsamości tych stron trzecich. Mieszkańcy Kalifornii mogą składać takie wnioski na adres privacy@radiometer.dk.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności obowiązującej w momencie ich uzyskania od użytkownika lub uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie danych. Jednakże uwzględniając ewentualny wymóg uzyskania zgody, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie.

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą prezentowane na tej stronie wraz z podaniem nowej daty ich wejścia w życie. Radiometer zachęca do regularnego monitorowania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Wszelkie dane osobowe zbierane w wyniku kontynuacji użytkowania stron internetowych Radiometer będą traktowane zgodnie z aktualnie zadeklarowaną Polityką prywatności.

Prywatność i bezpieczeństwo

Radiometer Medical ApS („Radiometer”) wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi i filiami respektuje prywatność użytkownika, ceni nasze relacje i jest zdeterminowana, aby zapewnić użytkownikowi prywatność. Rozumiemy, jak ważna jest prywatność dla naszych klientów i gości na stronach internetowych Radiometer. Nasz sposób wykorzystywania danych osobowych jest zgodny z naszą Polityką prywatności , a odwiedzenie i korzystanie ze stron internetowych Radiometer oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie zasad zawartych w tej Polityce prywatności.

Użytkownik ma świadomość i godzi się na to, że podając na stronach internetowych Radiometer swoje informacje umożliwiające jego identyfikację, pomimo zastosowania przez Radiometer zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem lub przejęciem, nie ma pełnej gwarancji bezpieczeństwa. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZEJĘCIA LUB UZYSKANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU POMIMO NASZYCH STARAŃ RADIOMETER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEJĘCIE LUB UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU ANI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE SZKODY (WŁĄCZAJĄC W TO UTRATĘ ZYSKÓW) PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI UPRZEDNIO POINFORMOWANO RADIOMETER O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH STRAT. RADIOMETER NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB JAWNY LUB DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA NIE ZOSTANĄ PRZEJĘTE LUB NIE DA SIĘ UZYSKAĆ DO NICH NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, I NIE DAJE JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE SWOJEGO HASŁA W TAJEMNICY.
 


© 2018 Radiometer Medical ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone.